Văn bản nội bộ
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
(0257) 3861 320
Thư viện ảnh

Góc đời sống
Xem tất cả
Thống kê truy cập
  • Đang online 0 người
  • Tổng số truy cập 102158 người

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

 

             CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ

 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, lập kế hoạch hoạt động của đơn vị trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt để tồ chức thực hiện; hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch để thực hiện các mặt hoạt động của trung tâm.

2.   Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tồ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn từ dự phòng đến điều trị, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

5.  Tồ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, Trạm Y tế trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

6.  Thực hiện chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỳ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

8.  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định, (ứng dụng CNTT)..

9.  Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

11.  Chuẩn bị các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tô chức thực hiện.

12.  CMn cứ kÁ hoạch chung của dơn vị da dược phẻ duyẹt, lạp ké hoạch va tỏ chưc thực hiện việc mua sắm tài sản, thiết bị y tế theo đúng quy định. Theo dõi, quản lý tài sản, thiêt bị y tê toàn đơn vị.

13.  Tổ chức thực hiện việc kiểm tra dịnh kỳ vả dột xuắt việc sư dụng vá bao quán thiết bị y tế. Mỗi lần kiềm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào 11Ồ SƯ lý lịch máy.

14.  Kiềm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

15.  Triển khai TTGDSK bàng nhiều hình thúc như: Truyền thông trôn loa đài của đơn vị, tờ rơi, băng rôn, áp phích, xe,...

16. Báo cáo hoạt động công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe.

17. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác truyền thông.

18.  Tham mưu cho Hội đồng khám tuyển Nghĩa vụ quân sự: Thành lập Đoàn khám và tổ chức khám.

19.  Tham mưu cho Giám đốc về công tác ứng dụng CNTT, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển và ứng dụng CNTT trong đơn vị, bao gồm: Xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT trong đơn vị trình BGĐ phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ quản trị mạng, quản trị phần mềm, xây dựng các quy trình vận hành và bảo quản thiết bị CNTT; Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của đơn vị; Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.